تبلیغات
:{ بیمه کار آفرین 5533 }: - بیمه مركزی
 
:{ بیمه کار آفرین 5533 }:
امروز توانی و ندانی فردا كه بدانی نتوانی
درباره وبلاگ


بیمه کارآفرین نمایندگی 5533 در راستای معرفی انواع بیمه و بیمه عمر و سرمایه گذاری برای عموم مردم اقدام به راه اندازی این وبلاگ نموده است و باتوجه به احساس نیاز روزافزون هموطنان برای داشتن بیمه نامه عمر مزایا و تسهیلات پیشرفته ترین بیمه عمر ارائه شده در ایران معرفی میگردد لطفا در صورت تمایل سئوالات و نظرات خودرا ارسال فرمایید.

جهت مشاوره رایگان با شماره

09123161251
و
09196248991 تماس حاصل فرمایید.


E.MAIL : karafarin5533@yahoo.com
karafarin5533@gmail.comمدیر وبلاگ : م.ت اقدام
نویسندگان
18 مهر 89 :: نویسنده : م.ت اقدام

قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری


 قانون تاسیس بیمه مركزی ایران
قسمت اول -تشكیل و موضوع
ماده ۱-
به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مركز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شركت سهامی تاسیس می گردد.
ماده ۲- سرمایه بیمه مركزی ایران پانصد میلیون ریال است كه به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امكان پذیر است . مبلغ مزبور از محل اندوخته های شركت سهامی بیمه ایران تامین خواهد شد.
ماده ۳- مركز اصلی بیمه مركزی ایران تهران است و بیمه مركزی ایران می تواند در هر جا كه لازم بداند به شركت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.
ماده ۴- بیمه مركزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی كه با سرمایه دولت تشكیل شده اند نمی باشد مگر ان كه در قانون مربوط صراحتا“ از بیمه مركزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی كه در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مركزی ایران تابع قانون تجارت است.
 
قسمت دوم -وظایف و اختیارات 
ماده ۵-
بیمه مركزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱- تهیه آیین نامه و مقرراتی كه برای حسن اجرای امر بیمه درایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون
۲- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای كلیه موسسات بیمه كه در ایران كار می كنند
۳- انجام بیمه های اتكایی اجباری
۴- قبول بیمه های اتكایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی
۵- واگذاری بیمه های اتكایی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد كه مقتضی باشد
۶- اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه ۱۳۴۷
۷- ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامتبازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتكایی و جلوگیری از رقابت های مكارانه و ناسالم
تبصره :بیمه مركزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است كه به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا می باشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی كه در جهت اجرای این قانون بدست می آورد جز در مواردی كه قانون معین مینماید استفاده كن
د.  

قسمت سوم اركان بیمه مركزی ایران
ماده ۶-
 بیمه مركزی ایران دارای اركان زیر است:

۱- مجمع عمومی

۲- شورای عالی بیمه

۳-  هیات عامل

۴- بازرسان


فصل اول- مجمع عمومی
ماده ۷-
مجمع عمومی بیمه مركزی ایران مركب از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر كار و امور اجتماعی ،‌ هیات عامل و بازرسان بدون داشتن حق رای در جلسه شركت خواهند كرد.( به موجب تصویب نامه شماره ۴۹۷۰۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۵۳ هیات وزیران مستند به ماده ۴ قانون تشكیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۸- مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس كل  بیمه مركزی ایران سالی یك مرتبه حداكثرتا پایان شهریور ماه تشكیل می شود.
مجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئیس كل بیمه مركزی ایران و یا به پیشنهاد هر یك از اعضا مجمع عمومی تشكیل خواهد شد.
رئیس كل  بیمه مركزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشكیل جلسه مجمع عمومی را كتبا“ دعوت كند . در دعوتنامه دستور جلسه ،‌ روز و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد.
هیچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مطرح كرد مگر آن كه قبلا“ جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده ۹- وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :
الف - تعیین خط مشی كلی .
ب - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس كل  بیمه مركزی ایران .
ج - رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود وزیان و ترتیب تقسیم سود.
د - تصویب سازمان و آیین نامه های مالی و اداری  بیمه مركزی ایران.
هـ -  تصویب   مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده ۲ قانون استخدام كشوری .
و - انتخاب بازرسان .
ز - تعیین حقوق رئیس كل و اعضا هیات عامل و حق الزحمه بازرسان .
ح - تصمیم نسبت به هر موضوعی كه از طرف رئیس كل بیمه مركزی ایران جزو دستور قرار داده شده باشد

فصل دوم - شورای عالی بیمه

ماده ۱۰ -
شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشكیل می شود :
۱- رئیس كل بیمه مركزی ایران
۲- معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳-  معاون وزارت بازرگانی
۴- معاون وزارت كار و امور اجتماعی
۵- معاون وزارت تعاون و امور روستاها
۶-  رئیس شركت سهامی بیمه ایران
۷- مدیر عامل یكی از موسسات بیمه به انتخاب سندیكای بیمه گران ایران
۸- یك نفر كارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی
۹-   یك نفر كارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی
۱۰- یك نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره : ‌اعضا شورای عالی بیمه موضوع بندهای ۷و ۸و ۹و ۱۰ برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
 ماده ۱۱-  ریاست شورایعالی بیمه بدون شركت دراخذ رای   بارئیس كل بیمه مركزی ایران ودرغیاب اوباقائم مقام خواهدبود.
ماده ۱۲- اعضای شورای عالی بیمه قبل از شروع به كار باید در مجمع عمومی سوگند یاد كنند كه در انجام وظایف شورای عالی بیمه نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و كلیه تصمیمات خود را به صلاح كشور اتخاذ نمایند و اسرار عالی بیمه را حفظ كنند.
ماده ۱۳- جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یكبار به دعوت رئیس شورای عالی بیمه تشكیل خواهد شد و در صورتی كه حداقل چهار نفر از اعضا شورای عالی بیمه كتبا تقاضای تشكیل جلسه را بنمایند رئیس شورای عالی بیمه موظف است ظرف یك هفته اعضای شورای عالی را برای تشكیل جلسه دعوت كند.
ماده ۱۴- جلسه شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اكثریت پنج رای حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا است . هنگام رسیدگی و اخذ رای نسبت به موسسه بیمه ای كه یكی از اعضای شورای عالی به نحوی در آن سهیم است آن عضودر رای شركت نخواهد كرد.
ماده ۱۵- صورت جلسات مذاكرات شورای عالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رئیس شورای عالی بیمه رسیده و در بیمه مركزی ایران نگاهداری می شود.
ماده۱۶- شورای عالی بیمه دارای دبیرخانه ای خواهد بود كه سازمان آن را شورای عالی بیمه تصویب خواهد كرد ء‌ رئیس و كاركنان دبیرخانه از بین كاركنان بیمه مركزی ایران انتخاب می شوند.
ماده ۱۷- وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است:
۱- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
۲-تصویب نمونه ترازنامه كه باید مورد استفاده موسسات بیمه قرار گیرد

۳-تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتكایی
۴-تعیین میزان كارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم
۵-تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه
۶- رسیدگی و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بیمه مركزی ایران در باره عملیات و فعالیتهای موسسات بیمه در ایران كه حداقل هر ششماه یكبار باید تسلیم شود
۷- اظهار نظر در باره هرگونه پیشنهاد كه از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود
۸- انجام سایر وظایفی كه این قانون برای آن تعیین نموده است

 فصل سوم - هیات عامل

ماده ۱۸-
هیات عامل بیمه مركزی ایران مركب از رئیس كل و قائم مقام رئیس كل و معاونان بیمه مركزی ایران خواهد بود.
ماده ۱۹- رئیس كل بیمه مركزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و معاونان بیمه مركزی ایران به پیشنهاد رئیس كل بیمه مركزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویبنامه هیات وزیران منصوب می شوند.
ماده ۲۰- رئیس كل و قائم مقام رئیس كل بیمه مركزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۱- رئیس كل بیمه مركزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مركزی ایران می باشد.
ماده ۲۲- وظایف و اختیارات رئیس كل بیمه مركزی ایران به شرح زیر است:
الف - نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن
ب - نمایندگی بیمه مركزی ایران در مقابل اشخاص و موسسات دولتی یا خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توكیل و سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی
ج - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و یا معاونان و یا روسا یا كارمندان و تعیین وظایف آنان
د - تقدیم گزارش وضع حسابها و امور بیمه مركزی ایران به مجمع عمومی
هـ - تقدیم گزارش عملیات و فعالیت های موسسات بیمه در ایران و شورای عالی بیمه
ماده ۲۳- در غیاب رئیس كل بیمه مركزی ایران قائم مقام رئیس كل دارای كلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود

فصل چهارم - بازرسان
 
ماده ۲۴-
بیمه مركزی ایران دارای دو نفر بازرس  (به موجب اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ وظیفه بازرسان به سازمان حسابرسی محول گردیده است.) كه اطلاعات و تجارب كافی در امور بیمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود كه یك نفر از آنان از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگری از طرف وزیر بازرگانی پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی برای یك سال تعیین خواهند شد ،‌ انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
ماده ۲۵- بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعی را از بیمه مركزی ایران بخواهند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مركزی ایران را ندارند.
رسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرسان می باشد ترازنامه بیمه مركزی ایران یكماه قبل از تشكیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهیه و ضمن اظهار نظر به مجمع

قسمت چهارم -  مقررات مختلف
ماده ۲۶-
رئیس كل و سایر اعضا هیات عامل در مدت تصدی خود نمی توانند عضویت شركتها و موسسات بازركانی را قبول نمایند و یا در سایر دستكاههای دولتی یا ملی سمتی داشته باشند.
تبصره : تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قبول سمتهای غیر موظف در موسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است.
ماده ۲۷- اسناد مالی و اوراق بهادار و چك های بیمه مركزی ایران با دو امضا معتبر خواهد بود.
ماده ۲۸- بیمه مركزی ایران مجاز خواهد بود كه موجودیهای نقدی خود را به صورتحساب جاری و یا سپرده   نزد بانك ملی ایران (این بانك در بانك ملت ادغام شده است.)نگاهداری نماید. یا براساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های خود و صندوق تامین خسارتهای بدنی تا مبلغ یكصد میلیون ریال در هر سال با تصویب هیات عامل و مازاد برآن با تصویب مجمع عمومی به هر نوع عملیات دیگر از جمله خرید سهام و مشاركت در بانكها و شركت های دیگر با حق فروش و انتقال آنها كه برای توسعه و پیشرفت وظایف بیمه مركزی ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید. (به موجب قانون اصلاح قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۲۹- اعضا شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضا اداری شورای عالی بیمه و افرادی كه شورای عالی بیمه در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه می كند و رئیس كل و سایر اعضا هیات عامل و بازرسان و كلیه كاركنان بیمه مركزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه ای كه در اجرای وظایف محوله بدست می آورند خودداری نمایند والا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی خواهند شد.
ماده ۳۰- شركت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آنچه به موجب بندهای ۱و ۲و ۳و ۶و ۷ ماده ۵ این قانون جز وظایف و اختیارات بیمه مركزی ایران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.
وزارتخانه ها و موسسات و شركت های دولتی و شهرداریها و هر موسسه دیگری كه اكثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا سازمانهای مزبور می باشد و یا تحت نظر دولت و یا سازمانهای مزبور اداره می شوند موظفند بیمه های خود را منحصرا“ در شركت سهامی بیمه ایران انجام دهند.
این حكم شامل شركت ملی نفت ایران - شركت ملی ذوب آهن ایران - شركت هواپیمایی ملی ایران - بانك مركزی ایران - بانك ملی ایران - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه كشاورزی خواهد بود مگر آن كه مجمع عمومی هر یك از این موسسات نسبت به بیمه آنها تصمیم دیكری اتخاذ نماید.
تبصره :‌دولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شركت مزبور را برای تصویب كمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین تقدیم كند.

نوع مطلب : بیمه، 
برچسب ها :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :